Regulamin VI Ogólnopolskiego Konkurs Kompozytorskiego na Chóralną Pieśń Pasyjną


 1. Przedmiotem Konkursu jest utwór a cappella przeznaczony na chór mieszany 4-6-głosowy o czasie trwania 2:30 - 4:00 minut, o tematyce pasyjnej i tekście w języku łacińskim lub polskim. Ocenie konkursowej podlega wyłącznie własna kompozycja. Opracowania pieśni nie będą rozpatrywane.
 2. Utwór nagrodzony I miejscem będzie zaproponowany chórom do prezentacji w czasie VII Ogólnopolskiego Konkursu Pieśni Pasyjnej w Bydgoszczy w 2015 roku, a jego najlepsze wykonanie uhonorowane będzie Nagrodą Specjalną.
 3. Organizatorem Konkursu jest Federacja Caecilianum Oddział Bydgoszcz.
 4. Oznaczone godłem literowym prace w czterech egzemplarzach i zaklejoną kopertę oznaczoną godłem, zawierającą ksero potwierdzenia wpłaty wpisowego oraz następujące dane: imię, nazwisko, adres, data urodzenia, numer telefonu, e-mail, notka biograficzna, należy przysłać do dnia 30.9.2014 r. na adres organizatorów:

  Federacja Caecilianum Oddział Bydgoszcz

  Anna Wójtowicz

  ul. Mochelska 17

  85-569 Bydgoszcz
 5. Każdy z uczestników Konkursu może nadesłać więcej niż jedną kompozycję. Obowiązuje wpisowe w wysokości 60 zł (30 zł dla studentów) za każdy utwór płatne na konto:

  Federacja Caecilianum

  ul. Dewajtis 3

  01-815 Warszawa

  BZ WBK

  07 1090 1753 0000 0001 0338 1791

  tytułem: VI Komp. Pasyjny - z podaniem wybranego godła
 6. Utwory zgłoszone do Konkursu nie mogą być nagrodzone, wykonane, wydane i nagrane przed ogłoszeniem wyników.
 7. Jury powołane z grona profesjonalnych muzyków - kompozytorów i chórmistrzów - przyzna nagrody za:
 8.   I miejsce - 2250 zł

   II miejsce - 1250 zł

  III miejsce -  700 zł

 9. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
 10. Decyzje jury są nieodwołalne.
 11. Partytury nieczytelne nie będą rozpatrywane. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
 12. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 15.10.2014 r. O wynikach laureaci zostaną powiadomieni pocztą.
 13. Kompozytorzy zgadzają się na nieodpłatne udostępnienie swoich kompozycji we wszystkich dostępnych mediach.
 14. Nadesłanie partytur jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu Konkursu.