Regulamin VIII Ogólnopolskiego Konkursu "Ars Liturgica"

pod honorowym patronatem
JE Ks. Abp. Wojciecha Polaka, Metropolity Gnieźnieńskiego, Prymasa Polski
Prof. dr. hab. Jacka Woźnego, JM Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy


Założenia i cele konkursu:

 • popularyzacja polskiej i obcej twórczości chóralnej o tematyce liturgicznej,
 • konfrontacja i doskonalenie poziomu artystycznego chórów,
 • wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy między zespołami,
 • prezentacja historii i kultury pierwszej stolicy Polski.

Termin i miejsce:

20 października 2018 r., Gniezno:

 • Katedra pw. NMP i św. Wojciecha
 • Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia - Pani Gniezna (kościół OO. Franciszkanów)

Warunki uczestnictwa:

 • w konkursie mogą brać udział wyłącznie amatorskie chóry i zespoły wokalne w jednej z kategorii:

  A. chórów dziecięcych do lat 12

  B. chórów dziecięcych do lat 16

  C. chórów młodzieżowych

  D. chórów akademickich

  E. chórów dorosłych powyżej 55 roku życia

  F. chórów jednorodnych

  G. chórów mieszanych

  H. chórów kameralnych

  I. zespołów wokalnych

  J. chórów parafialnych

  K. monodia


  Kategoria Liczba chórzystów
  Wiek chórzystów

  * 20% składu może nie spełniać kryterium wieku

  Utwory a cappella

  ** dopuszcza się wykonanie monodii religijnej, np. chorału gregoriańskiego (maksymalnie jeden utwór)

  A bez ograniczeń do lat 12* przynajmniej jeden 2-głosowy
  B bez ograniczeń do lat 16* przynajmniej jeden 3-głosowy
  C bez ograniczeń do lat 20* wszystkie co najmniej 3-głosowe**
  D bez ograniczeń powyżej 19 lat* wszystkie co najmniej 4-głosowe**
  E bez ograniczeń powyżej 55 lat* wszystkie co najmniej 3-głosowe**
  F bez ograniczeń bez ograniczeń wszystkie co najmniej 3-głosowe**
  G bez ograniczeń bez ograniczeń wszystkie co najmniej 4-głosowe**
  H do 24 osób bez ograniczeń wszystkie co najmniej 4-głosowe**
  I do 12 osób bez ograniczeń wszystkie co najmniej 3-głosowe**
  J bez ograniczeń bez ograniczeń wszystkie co najmniej 3-głosowe**
  K bez ograniczeń bez ograniczeń monodia religijna


 • wykonawcy będą oceniani w pasmach wg punktacji,
 • repertuar musi obejmować tylko utwory a cappella, zróżnicowane stylowo, dające możliwość wielostronnej prezentacji zespołu,
 • należy wykonać wyłącznie kompozycje sakralne, w tym dwie do wykorzystania podczas liturgii,
 • repertuar można zmienić do 15.9.2018 r.,
 • czas występu (z wejściem i zejściem) nie może przekroczyć 15 minut,
 • o zakwalifikowaniu do konkursu decydować będzie komisja artystyczna na podstawie przesłanego nagrania co najmniej 3 utworów z ostatnich 2 lat,
  oceny dotychczasowych osiągnięć artystycznych oraz zgłoszonego repertuaru konkursowego,
 • czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia, nagranie, partytury, zdjęcie oraz krótką historię zespołu należy przesłać do 31.5.2018 r. na adres mailowy organizatorów:
  musicachoralis@gmail.com lub amwojtowicz@gmail.com
 • chór / zespół wokalny zostaną powiadomione o decyzji komisji artystycznej do 15.6.2018 r.,
 • opłatę za uczestnictwo w wysokości:
  • 50 zł za udział do 6 chórzystów,
  • 100 zł za udział do 12 chórzystów,
  • 200 zł za udział od 13 do 24 chórzystów,
  • 300 zł za udział od 25 do 40 chórzystów,
  • 400 zł za udział powyżej 40 chórzystów

  należy wpłacić po otrzymaniu decyzji o akceptacji na konto organizatorów
  Stowarzyszenie Musica Choralis, ul. Mochelska 17, 85-569 Bydgoszcz
  04 1140 2004 0000 3602 7769 4895
  w terminie do 15.9.2018 r. (z dopiskiem: VIII ArsLit, nazwa chóru/ zespołu wokalnego).

  W przypadku braku terminowej wpłaty chór / zespół wokalny nie będzie mógł uczestniczyć w konkursie.

  W przypadku późniejszej rezygnacji opłata nie podlega zwrotowi.

 • koszty przejazdu uczestnicy pokrywają z własnych środków,
 • organizatorzy nie zapewniają noclegów i wyżywienia,
 • za nagrania i audiowizualne podczas konkursu oraz za dalsze ich odtwarzanie i rozpowszechnianie chóry, zespoły i dyrygenci nie otrzymują honorarium,
 • kolejność przesłuchań konkursowych będzie ustalona przez organizatorów.

Jury:

Organizatorzy powołują skład jury spośród profesjonalnych muzyków.

Nagrody:

 • jury będzie oceniać prezentację programów konkursowych stosując skalę punktową,
 • nagrody będą przyznawane według uzyskanej punktacji:

  Grand Prix dla najwyżej ocenionego chóru lub zespołu wokalnego w całym konkursie
  Złoty Dyplom za 91 – 100 punktów
  Srebrny Dyplom za 81 –  90 punktów
  Brązowy Dyplom za 70 –  80 punktów
 • jurorzy mogą przyznać także nagrody specjalne i wyróżnienia,
 • jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród,
 • werdykt jury jest ostateczny.