Jurorzy VIII Ogólnopolskiego Konkursu "Ars Liturgica"


Jury w kategoriach: Chóry dziecięce do lat 12, Chóry akademickie, Chóry mieszane, Chóry kameralne


prof. zw. dr hab. Marek Rocławski (Akademia Muzyczna w Gdańsku) - przewodniczący

Prof. zw. dr hab. Marek Rocławski (dyrygent, pianista) w roku 1983 ukończył z wyróżnieniem studia w klasie prof. zw. Henryka Gostomskiego na Wydziale Dyrygentury Chóralnej Akademii Muzycznej w Gdańsku, gdzie następnie rozpoczął pracę pedagogiczną. W latach 2002-2008 był dziekanem Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki, w latach 2008-2012 kierownikiem Katedry Dyrygentury Chóralnej, a obecnie od 2012 roku jest prorektorem ds. organizacyjnych i nauczania Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku.

Od dzieciństwa związany z amatorskim ruchem chóralnym jako chórzysta i akompaniator. W latach 1983-1993 był dyrygentem Chóru Męskiego "Moniuszko" w Gdańsku. Uczestniczył w wielu krajowych i zagranicznych seminariach i kursach dla dyrygentów (Marktoberdorf, Rottenburg, Legnica, Międzyzdroje, Poznań). Pracę naukową i dydaktyczną łączy z działalnością artystyczną. Był dyrygentem i kierownikiem artystycznym chóru Cantores Veiherovienses od początku jego istnienia (1985) do 2016 roku - obecnie jest dyrygentem honorowym. Chór ten pod dyrekcją Marka Rocławskiego zdobywał nagrody na wielu konkursach krajowych i międzynarodowych, a także dwukrotnie brał udział w Międzynarodowych Konkursach Kompozytorskich. Koncertował w wielu krajach europejskich jak: Holandia, Niemcy, Włochy, Szwajcaria, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Belgia, Czechy, Słowenia, Chorwacja, Grecja, Watykan, Węgry, Austria, Bułgaria, Słowacja oraz Ukraina.

Prof. Marek Rocławski jest zapraszany do prac komisji kwalifikacyjnych oraz jury konkursów i festiwali chóralnych. Jest recenzentem przewodów doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich. Współpracuje z Polską Filharmonią Kameralną i innymi instytucjami muzycznymi wybrzeża gdańskiego. Jest autorem wielu publikacji zamieszczanych w krajowej prasie fachowej i w opracowaniach naukowych. Od wielu lat związany z Ogólnopolskim Festiwalem Pieśni o Morzu w Wejherowie. Skomponował hejnał miasta Wejherowa, przygotował także szereg kompozycji, opracowań na chór a cappella i z towarzyszeniem orkiestry. Za swoją działalność artystyczno-naukową otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień, m.in. Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis, odznaczenie Pro Ecclesia et Populo (Dla Kościoła i Narodu), Złota Odznaka z Wieńcem Laurowym PZChiO, Złota Odznaka z Brylantem PZChiO oraz odznakę Zasłużonego Działacza Kultury.

Marek Rocławski pełni także ważne funkcje społeczne w swoim mieście. W latach 1998-2006 był radnym Rady Miasta Wejherowa, był członkiem Rady Programowej Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.


prof. zw. dr hab. Bernard Mendlik (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) i Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Kwalifikacje I stopnia uzyskał w dyscyplinie prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu (1999). W poznańskiej Akademii Muzycznej uzyskał stopień doktora habilitowanego sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej - dyrygentura (2006). Dyrektor Instytutu Edukacji Muzycznej UKW w Bydgoszczy (2012-2015), a po przekształceniu Jednostki - Dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej UKW w Bydgoszczy (2012-2016 i 2016-2020) oraz Kierownik Katedry Dyrygentury na ww. wydziale. W latach 2008-2012 pełnił funkcję Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju UKW w Bydgoszczy.

Jego dorobek artystyczny koncentruje się na pracy z Chórem Akademickim UKW w Bydgoszczy. Uzyskał liczne nagrody i wyróżnienia, uczestnicząc w międzynarodowych i krajowych koncertach, konkursach oraz festiwalach chóralnych, m.in.: w Niemczech, we Włoszech, Szwecji, Słowacji, Belgii, Hiszpanii i na Malcie, w Danii i Austrii. Dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy przygotowuje partie chóralne wielkich form wokalno-instrumentalnych. W 2004 r. był doradcą językowym Chóru Radia Berlińskiego (Rundfunkchor Berlin) w trakcie przygotowań utworu Stabat Mater - K. Szymanowskiego, wykonywanego w Filharmonii Berlińskiej pod dyrekcją Sir Simona Rattle’a. Promotor 4 rozpraw doktorskich, recenzent w przewodach habilitacyjnych i doktorskich.

Jest Dyrektorem Programowym Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów Akademickich - Akademickie Kolędowanie, odbywającego się od 2008 roku w Bydgoszczy. Członek Jury na ogólnopolskich konkursach i festiwalach muzyki chóralnej. Członek Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. V-ce Prezes ASZ UKW w Bydgoszczy.

W roku 2014 otrzymał tytuł profesora w dziedzinie: sztuki muzyczne. W 2014 r. ukończył Podyplomowe Studia MBA na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Odznaczony Brązowym (2003) i Złotym Krzyżem Zasługi (2011). Honorowy Obywatel Miasta Wągrowca - 2014.


ks. dr Dariusz Sobczak (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu - Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie)

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii-muzykologii; pracownik nieetatowy Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, wykładowca muzyki kościelnej w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie; dyrygent seminaryjnej Schola cantorum; dyrektor Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Gnieźnieńskiej; dyrektor i dyrygent Chóru Prymasowskiego przy Bazylice Archikatedralnej w Gnieźnie; przewodniczący Archidiecezjalnej Komisji ds. śpiewu, muzyki kościelnej i służby liturgicznej.

W 1996 r. ukończył studia filozoficzno-teologiczne w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie z tytułem magistra teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1997 r. w Archikatedralnej Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie z rąk Abp. Henryka Muszyńskiego, Metropolity Gnieźnieńskiego i został skierowany do pracy duszpasterskiej. Był także moderatorem Ruchu Światło-Życie.

W roku 2003 został skierowany na studia specjalistyczne do Instytutu Muzykologii KUL, gdzie także rozwijał działalność artystyczną w kwintecie wokalno-instrumentalnym Per artem ad astra. Pięcioletnie studia muzykologiczne zostały uwieńczone praktycznym egzaminem dyplomowym w zakresie chironomii specjalnej pod kierunkiem dr Beaty Bodzioch oraz tytułem magistra muzykologii na podstawie pracy napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Ireneusza Pawlaka w Katedrze Monodii Liturgicznej pt. Ks. Władysław Zientarski (1916-1991) - badacz dziejów muzyki polskiej od XV do XIX wieku, wydanej drukiem w Lublinie w 2008 r. W roku 2012 otworzył przewód doktorski w Katedrze Polifonii Religijnej IM KUL, którego uwieńczeniem stała się rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem ks. dr. hab. Piotra Wiśniewskiego pt. Koncepcja muzyki kościelnej w ujęciu ks. Ireneusza Pawlaka. Na podstawie obrony pracy uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie historii-muzykologii.

W 2008 r. został przyjęty do Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. Od roku akademickiego 2010/2011 podjął zajęcia w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie jako wykładowca Muzyki kościelnej oraz prowadzący ćwiczenia emisji głosu i schola cantorum. Pełni również funkcję Dyrektora Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz Chóru Prymasowskiego przy Bazylice Archikatedralnej w Gnieźnie; jest także Przewodniczącym Archidiecezjalnej Komisji ds. Śpiewu, Muzyki Kościelnej i Służby Liturgicznej oraz wizytatorem parafii w Komisji Duszpastersko-Liturgicznej.

Będąc dyrektorem Chóru Prymasowskiego prowadzi szeroką działalność artystyczną. W roku 2014 przygotował Jubileusz 100-lecia tego zespołu, którego inauguracją stał się koncert "Rodzinne Kolędowanie" wraz z Ireną Santor. Chór w dowód uznania za swoją 100-letnią pracę i wielki wkład w rozwój polskiej kultury muzycznej został odznaczony wówczas Brązowym Medalem Gloria Artis przyznanym przez Minister Kultury prof. Małgorzatę Omilanowską, a jego dyrektor wyróżniony za szczególne zasługi w upowszechnianiu kultury muzycznej. Prowadzi działalność artystyczną, m.in. wystąpił z izraelską orkiestrą symfoniczną Ra’aana podczas koncertu upamiętniającego Irenę Sendler. Wcześniej współpracował z pianistą i laureatem Konkursu Chopinowskiego Rafałem Blechaczem. Wchodzi w skład jury Ogólnopolskiego Konkursu "Ars Liturgica".

W 2014 r. otrzymał z nadania Abp. Józefa Kowalczyka, Prymasa Polski godność kościelną kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej św. Jerzego na Zamku Gnieźnieńskim.

Prowadzi również działalność naukową, jest autorem książki, kilkunastu artykułów naukowych oraz współredaktorem dwóch publikacji zbiorowych.


Jury w kategoriach: Chóry młodzieżowe, Chóry dorosłych powyżej 55 roku życia, Chóry jednorodne, Zespoły wokalne, Chóry parafialne, Monodia


dr hab. Dariusz Zimnicki (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie) - przewodniczący

Absolwent Konserwatorium Wileńskiego oraz Akademii Muzycznej w Warszawie specjalności dyrygentura chóralna (klasa prof. Ryszarda Zimaka). Jest doktorem habilitowanym sztuki.

Obecnie pracuje w macierzystej uczelni jako adiunkt w Katedrze Dyrygentury Chóralnej. Jako dyrygent związany jest z pięcioma chórami warszawskimi.

Prowadzi m.in. Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej oraz Chór Archikatedry Warszawskiej. Z obydwoma zespołami aktywnie koncertuje przygotowując bardzo zróżnicowane programy a cappella, jak również dzieła wokalno-instrumentalne. Wyróżnia się licznymi inicjatywami w wykonywaniu dzieł mniej znanych w literaturze chóralnej, ma w dorobku liczne prawykonania. Z powodzeniem występuje na krajowych i zagranicznych festiwalach oraz konkursach (ponad 20 nagród). Jest współzałożycielem chóru Tibi Domine przy parafii Najświętszego Zbawiciela w Warszawie.

Prężnie działa jako organizator i współorganizator licznych przedsięwzięć popularyzujących chóralistykę na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym. Jest m.in. pomysłodawcą cyklu Międzynarodowych Konferencji "Osobowość dyrygenta".

Udziela się jako juror, prelegent, recenzent i ekspert. Pasjonuje się komponowaniem.


dr hab. Benedykt Odya, prof. nadzw. (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Absolwent Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku, doktor habilitowany sztuki w dziedzinie sztuk muzycznych dyscyplinie artystycznej dyrygentura. Ukończył Studia Podyplomowe w zakresie Emisji Głosu, Studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Projektami. Od roku 2001 związany jest z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, od roku 2016 na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W latach 2008 do 2015 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Edukacji Muzycznej UKW, od 2015 funkcję prodziekana Wydziału Edukacji Muzycznej. W kadencji 2012-2016 był Senatorem UKW. Od roku 2016 pełni zaszczytną funkcję prorektora ds. studenckich i jakości kształcenia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Większość dorobku artystyczno-naukowego związana jest z muzyką sakralną (ze szczególnym uwzględnieniem muzyki pasyjnej), realizacją wielkich form wokalno-instrumentalnych, realizacją multimedialnych projektów artystycznych oraz zastosowaniem technologii cyfrowej w edukacji muzycznej i pracy dyrygenta. Z Chórem Akademickim UKW uczestniczył w wielu prestiżowych konkursach muzycznych nie tylko w Polsce ale również za granicą, m.in. we Włoszech, w Watykanie, na Malcie, w Hiszpanii, Niemczech, Austrii, Szwecji, Słowacji i Belgii. Na co dzień współpracuje również z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Pomorskiej, Capellą Bydgostiensis i ElJazz BigBand. Prowadził warsztaty muzyczne i brał udział w promocji kultury polskiej na Ukrainie, Litwie, Norwegii i w Indiach.

Posiada w swoim dotychczasowym dorobku ponad 34 publikacje i ponad 580 wykonań dzieł artystycznych. Najważniejszymi z nich są: monografia wydana nakładem Wydawnictwa UKW Polskie pieśni pasyjne epoki średniowiecza i XVI w. - geneza, interpretacja, wykonawstwo w kontekście Lectio divina oraz nagranie audio i video Stabat Mater Rheinbergera i Siedem Ostatnich Słów Chrystusa na Krzyżu Haydna z udziałem Chóru Akademickiego UKW i światowej sławy Capelli Bydgostiensis.

Brał udział w 35 pracach jury konkursów muzycznych w kraju i za granicą. Za swoją działalność artystyczną, naukową, dydaktyczną i społeczną otrzymał: medal Zasłużony dla Kultury Polskiej (2016), Brązowy Krzyż Zasługi (2009), medal Komisji Edukacji Narodowej (2011), Medal Prezydenta Miasta Bydgoszczy (2006), Srebrną Odznakę Polskiego Związku Chórów i Orkiestr (2008), Statuetkę Przyjaciel Fundacji Iskierka (2011) oraz nagrody i listy gratulacyjne Rektorów Akademii Bydgoskiej i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.


ks. dr Mariusz Białkowski (Akademia Muzyczna w Poznaniu)

Semiolog, gregorianista, kapłan Archidiecezji Poznańskiej. Absolwent Papieskiego Instytutu Muzyki Sakralnej w Rzymie w specjalności śpiew gregoriański u ks. prof. Alberta Turco oraz prof. Nino Albarosy, pod którego kierownictwem zaprezentował pracę Il significato della lettera "m" nel codice Einsiedeln 121, uzyskując tytuł magistra śpiewu gregoriańskiego. Doktoryzował się na podstawie rozprawy Mediocriter w średniowiecznych kodeksach tradycji sanktgalleńskiej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 2008 roku.

Swoim zaangażowaniem propaguje idee zapoczątkowane przez mistrza semiologii ojca Eugéne’a Cardine’a OSB. W dorobku ma publikacje naukowe, popularnonaukowe, audycje radiowe, liczne wykłady oraz kursy śpiewu gregoriańskiego w kraju i za granicą (Litwa, Słowacja, Włochy, Szwajcaria, Kanada).

Jest wykładowcą śpiewu gregoriańskiego w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, gdzie jednocześnie pełni funkcję kierownika Zakładu Muzyki Kościelnej, prowadzi wykłady i ćwiczenia z muzyki kościelnej na Wydziale Teologicznym UAM oraz śpiewu gregoriańskiego w Archidiecezjalnym Studium Muzyki Kościelnej w Poznaniu.

Pełni funkcję prezesa sekcji polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Śpiewu Gregoriańskiego. Rozpoczął wydawanie rocznika naukowego "Studia Gregoriańskie", wypełniając jednocześnie funkcję redaktora naukowego. Jest założycielem, dyrektorem artystycznym i dyrygentem scholi gregoriańskiejCanticum Cordium.

Jest członkiem Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano - sezione italiana oraz Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, w 2017 roku został wybrany vice prezesem. Zasiada w Zarządzie Głównym Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano (AISCGre).

W Archidiecezji Poznańskiej pełni obowiązki referenta ds. organistów, jest członkiem Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej odpowiedzialnym za śpiew w Arcybiskupim Seminarium Duchownym. Z racji powierzonych zadań bierze udział w posiedzeniach: Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej oraz Referatu Liturgicznego Kurii Metropolitalnej w Poznaniu.