Jurorzy VII Ogólnopolskiego Konkursu "Ars Liturgica"


prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak (Akademia Muzyczna we Wrocławiu) - przewodnicząca jury

Ukończyła Wydział Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie dyrygowania prof. Zofii Urbanyi-Krasnodębskiej oraz Podyplomowe Studium Chórmistrzowskie w Bydgoszczy. Od 1991 roku pracuje w macierzystej Uczelni, gdzie kształci studentów m.in. w zakresie dyrygowania. Od tego samego roku związana była z Chórem "Feichtinum", pełniąc w nim kolejno funkcję asystenta (1991-1995), drugiego dyrygenta (1995-2005) oraz kierownika artystycznego (2005-2014). Ważnym momentem w jej karierze zawodowej było założenie w październiku 2000 roku Zespołu Wokalnego "Senza Rigore", występującego obecnie pod nazwą Chór Kameralny "Senza Rigore" Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Z zespołem tym koncertuje w kraju i za granicą, uczestnicząc w prestiżowych festiwalach muzycznych oraz konkursach chóralnych, na których zdobywa liczne nagrody i wyróżnienia.

W latach 2008-2012 pełniła funkcję prodziekana, a od września 2012 roku jest dziekanem Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

Od 2009 do 2011 roku prowadziła działalność artystyczną z Zespołem Wokalnym "Voice Factory", realizując program "Chopin a cappella", który z powodzeniem prezentowała w kraju i za granicą. Pracę zespołu dokumentują: płyta "Voice Factory sings Chopin a cappella", płyta "Fabryka kolęd", nagranie dla TVP 2 widowiska taneczno-muzycznego "Chopin 4" z udziałem m.in. Urszuli Dudziak i Włodka Pawlika oraz audycja "Drogi kariery" dla II programu Polskiego Radia.

W jej życiu zawodowym istotne miejsce zajmuje także dydaktyka. Współpracowała jako wykładowca z Ogólnopolskim Programem Rozwoju Chórów Szkolnych "Śpiewająca Polska", Studium Dyrygentów Chórów Polonijnych w Koszalinie, Letnią Akademią w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Prowadziła również zajęcia dla chórzystów i dyrygentów w ramach projektu Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego. Jest zapraszana do udziału w pracach jury ogólnopolskich konkursów i przeglądów chóralnych.

Szeroko prowadzona działalność zadecydowała o konsekwentnym przebiegu jej zawodowej kariery uhonorowanej nadaniem w kwietniu 2014 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tytułu profesora sztuk muzycznych.

Jest laureatką m.in. nagród rektorskich Rektora Akademii Muzycznej we Wrocławiu, srebrnej odznaki "Zasłużony Dla Miasta Rybnika", odznaki honorowej "Zasłużony Dla Kultury Polskiej" oraz "Brązowego Krzyża Zasługi".


prof. zw. dr hab. Katarzyna Sokołowska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Chórmistrz, dyrygent Chóru Żeńskiego PSM II st. im. J. Elsnera (Elsner Coro) w Warszawie, nauczyciel akademicki na Wydziale Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Ukończyła warszawską Akademię Muzyczną w klasie dyrygentury prof. Henryka Wojnarowskiego (1986).

Od roku 1990 pracuje w PSM II st. im. J. Elsnera (obecnie w ZPSM Nr 1 w Warszawie) jako chórmistrz oraz nauczyciel dyrygowania, obecnie także jako wicedyrektor do spraw artystycznych szkoły. Z chórem Elsner Coro wystąpiła na wielu konkursach chóralnych w kraju i za granicą, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Ostatnie sukcesy zespołu to I miejsce w kategorii chórów młodzieżowych i akademickich oraz Nagrodę specjalną - Grand Prix - Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego Kardynała Stanisława Dziwisza na XVI Małopolskim Konkursie Chórów "O złotą strunę" w 2014. Na Międzynarodowym Konkursie Chóralnym "Kaunas Musica Religiosa" (w lutym 2015 roku w Kownie) otrzymała Dyplom dla najlepszego dyrygenta konkursu, a chór Elsner Coro zdobył I miejsce i Złoty Dyplom. Prowadziła koncerty promujące muzykę polską na Litwie, Węgrzech, we Włoszech, w Rosji, Czechach, Słowacji, Austrii i Izraelu.

Pracowała jako juror konkursów chóralnych, m.in.: Międzynarodowy Festiwal "Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej", konkursy w ramach Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska", Ogólnopolski Konkurs "Ars Liturgica" w Gnieźnie, Festiwal Muzyki Chóralnej "Mater Misericordiae", Ogólnopolski Konkurs Chórów Szkół Muzycznych I i II stopnia "Warszawska Wiosna Chóralna".


prof. zw. dr hab. Mariusz Kończal (Akademia Muzyczna w Bydgoszczy)

Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, którą ukończył w 1989 r. ze specjalnością dyrygentura chóralna w klasie prof. Mieczysława Rymarczyka. Ponadto w 1992 r. ukończył Podyplomowe Studium Chórmistrzowskie w klasie prof. Henryka Blachy, a w 1994 r. Podyplomowe Studium Emisji Głosu dla dyrygentów chóralnych.

Swoje umiejętności kształcił na wielu kursach dyrygenckich w klasach tak wybitnych dyrygentów jak Jerzy Zabłocki, Stanisław Krukowski, Stanisław Kulczyński, Henryk Blacha.

Od 1989 r. pracuje w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, gdzie przez 12 lat był kierownikiem Chóru Akademickiego, z którym zrealizował wiele utworów chóralnych á cappella oraz wokalno-instrumentalnych.

W latach 1994-2006 był dyrygentem Chóru Żeńskiego Serioso-Giocoso IX Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy, wielokrotnie nagradzanego na festiwalach i konkursach krajowych i zagranicznych.

W 1999 r. z inicjatywy Jego Ekscelencji księdza arcybiskupa Henryka Józefa Muszyńskiego został dyrygentem i dyrektorem artystycznym Bydgoskiego Chóru Katedralnego.

Od 2002 r. jest członkiem Rady Artystycznej Zarządu Głównego Federacji Caecilianum w Warszawie, a od 2003 r. dyrektorem artystycznym dwóch ogólnopolskich konkursów chóralnych: Ogólnopolskiego Konkursu Pieśni Pasyjnej w Bydgoszczy oraz Ogólnopolskiego Konkursu Chóralnego "Ars Liturgica" w Gnieźnie.

W 2004 r. Prezydent RP nadał mu tytuł profesora sztuk muzycznych.

W latach 2006-2014 był koordynatorem Regionu Bydgoszcz Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych "Śpiewająca Polska".

W latach 2012-2016 pełnił funkcje Kierownika Zakładu Muzyki Sakralnej Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

W 2013 r. założył Męski Zespół Chorałowy działający przy Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, specjalizujący się w chorale gregoriańskim i innych autentycznych gatunkach śpiewu liturgicznego Kościoła Rzymskiego.

Jest jurorem konkursów chóralnych, prelegentem i organizatorem konferencji naukowych, promotorem i recenzentem przewodów naukowych, a także prowadzącym i organizującym warsztaty chóralne dla dyrygentów i chórów amatorskich.


prof. dr hab. Marek Gandecki (Akademia Muzyczna w Poznaniu)

Absolwent poznańskiej Akademii Muzycznej w klasie dyrygentury prof. Janusza Dzięcioła. Laureat IV Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów w Poznaniu (1992). Założyciel i dyrygent Chóru Kameralnego Akademii Muzycznej w Poznaniu, Chóru Kameralnego MUSICA VIVA Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Chóru Zamku Kórnickiego CASTELLUM CANTANS (1999-2013). Laureat wielu prestiżowych nagród zdobytych przez wspomniane zespoły w konkursach chóralnych, a także wielu indywidualnych nagród dla najlepszego dyrygenta.

Juror konkursów i festiwali chóralnych. Wykładowca warsztatów dyrygenckich organizowanych m.in. przez Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu oraz cyklu szkoleń kadry kierowniczej organizowanych przez Bernard Brunhes Polska (BPI Group). Prodziekan Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej, Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.


ks. dr Dariusz Sobczak (dyrektor Chóru Prymasowskiego w Gnieźnie)

W 1996 r. ukończył studia filozoficzno-teologiczne w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie z tytułem magistra teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1997 r. w Archikatedralnej Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie z rąk Abp. Henryka Muszyńskiego, Metropolity Gnieźnieńskiego i został skierowany do pracy duszpasterskiej. Był także moderatorem Ruchu Światło-Życie.

W roku 2003 został skierowany na studia specjalistyczne do Instytutu Muzykologii KUL, gdzie także rozwijał działalność artystyczną w kwintecie wokalno-instrumentalnym Per artem ad astra. Pięcioletnie studia muzykologiczne zostały uwieńczone praktycznym egzaminem dyplomowym w zakresie chironomii specjalnej pod kierunkiem dr Beaty Bodzioch oraz tytułem magistra muzykologii na podstawie pracy napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Ireneusza Pawlaka w Katedrze Monodii Liturgicznej pt. Ks. Władysław Zientarski (1916-1991) - badacz dziejów muzyki polskiej od XV do XIX wieku, wydanej drukiem w Lublinie w 2008 r. W roku 2012 otworzył przewód doktorski w Katedrze Polifonii Religijnej IM KUL, którego uwieńczeniem stała się rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem ks. dr. hab. Piotra Wiśniewskiego pt. Koncepcja muzyki kościelnej w ujęciu ks. Ireneusza Pawlaka. Na podstawie obrony pracy uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie historii-muzykologii.

W 2008 r. został przyjęty do Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. Od roku akademickiego 2010/2011 podjął zajęcia w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie jako wykładowca Muzyki kościelnej oraz prowadzący ćwiczenia emisji głosu i schola cantorum. Pełni również funkcję Dyrektora Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz Chóru Prymasowskiego przy Bazylice Archikatedralnej w Gnieźnie; jest także Przewodniczącym Archidiecezjalnej Komisji ds. Śpiewu, Muzyki Kościelnej i Służby Liturgicznej oraz wizytatorem parafii w Komisji Duszpastersko-Liturgicznej.

Będąc dyrektorem Chóru Prymasowskiego prowadzi szeroką działalność artystyczną. W roku 2014 przygotował Jubileusz 100-lecia tego zespołu, którego inauguracją stał się koncert "Rodzinne Kolędowanie" wraz z Ireną Santor. Chór w dowód uznania za swoją 100-letnią pracę i wielki wkład w rozwój polskiej kultury muzycznej został odznaczony wówczas Brązowym Medalem Gloria Artis przyznanym przez Minister Kultury prof. Małgorzatę Omilanowską, a jego dyrektor wyróżniony za szczególne zasługi w upowszechnianiu kultury muzycznej. Prowadzi działalność artystyczną, m.in. wystąpił z izraelską orkiestrą symfoniczną Ra’aana podczas koncertu upamiętniającego Irenę Sendler. Wcześniej współpracował z pianistą i laureatem Konkursu Chopinowskiego Rafałem Blechaczem. Wchodzi w skład jury Ogólnopolskiego Konkursu "Ars Liturgica".

W 2014 r. otrzymał z nadania Abp. Józefa Kowalczyka, Prymasa Polski godność kościelną kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej św. Jerzego na Zamku Gnieźnieńskim.

Prowadzi również działalność naukową, jest autorem książki, kilkunastu artykułów naukowych oraz współredaktorem dwóch publikacji zbiorowych.