Regulamin V Ogólnopolskiego Konkursu "Ars Liturgica"

 

 

Organizator:

Oddział Bydgoszcz Federacji Caecilianum

 

 

Założenia i cele konkursu:

 • popularyzacja polskiej i obcej sakralnej twórczości chóralnej o tematyce liturgicznej,
 • konfrontacja i doskonalenie poziomu artystycznego chórów kościelnych i świeckich,
 • wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy między zespołami,
 • prezentacja historii i kultury pierwszej stolicy Polski.

Termin i miejsce:

19-20 października 2012 r.
Katedra pw. NMP i św. Wojciecha w Gnieźnie

Warunki uczestnictwa:

 • w konkursie mogą brać udział wyłącznie amatorskie chóry i zespoły wokalne (dziecięce, żeńskie, męskie, mieszane) w jednej z dwu kategorii: chórów kościelnych lub chórów świeckich,
 • wykonawcy będą oceniani w pasmach wg punktacji, biorąc pod uwagę rodzaj chóru / zespołu wokalnego,
 • repertuar powinien obejmować utwory co najmniej 3-głosowe a cappella, zróżnicowane stylowo, dające możliwość wielostronnej prezentacji zespołu; dopuszcza się wykonanie monodii religijnej, np. chorału gregoriańskiego (maksymalnie jeden utwór),
 • chór zobowiązany jest wykonać utwory o tematyce liturgicznej,
 • czas występu (z wejściem i zejściem) nie może przekroczyć 15 minut,
 • o zakwalifikowaniu zespołu do konkursu decydować będzie komisja artystyczna na podstawie przesłanej płyty CD lub DVD, zawierającej co najmniej 3 utwory nagrane w ciągu ostatnich 2 lat, oraz oceny dotychczasowych osiągnięć artystycznych,
 • czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z nagraniem należy przesłać do 15.6.2012 r. na adres organizatorów,
 • chór zostanie powiadomiony o decyzji komisji artystycznej do 1.7.2012 r.
 • po zakwalifikowaniu należy do 1.8.2012 r. przekazać na konto organizatorów opłatę w kwocie 9 zł od osoby; opłata ta nie podlega zwrotowi,
 • koszty przejazdu zespół pokrywa z własnych środków,
 • organizatorzy nie zapewniają noclegów i wyżywienia,
 • za nagrania i audiowizualne podczas konkursu oraz za dalsze ich odtwarzanie i rozpowszechnianie chóry i dyrygenci nie otrzymują honorarium.

Jury:

Organizatorzy powołują skład jury spośród profesjonalnych muzyków.

Nagrody:

 • jury będzie oceniać prezentację programów konkursowych stosując skalę punktową,
 • nagrody w kategorii chórów kościelnych oraz w kategorii chórów świeckich będą przyznawane według uzyskanej punktacji w pasmach:
  Grand Prix i nagroda w kwocie 3000 zł za najwyższą liczbę punktów w paśmie Złotego Dyplomu
  Złoty Dyplom oraz nagroda pieniężna za 91 – 100 punktów
  Srebrny Dyplom za 81 –  90 punktów
  Brązowy Dyplom za 70 –  80 punktów
 • jurorzy mogą przyznać także nagrody specjalne i wyróżnienia, w tym Nagrodę Specjalną za najlepsze wykonanie utworu na chór mieszany "In te Domine" Łukasza Urbaniaka, nagrodzonego I miejscem w II Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim na Chóralny Utwór Liturgiczny (partytura do pobrania)
 • jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród,
 • werdykt jury jest ostateczny.